Villkor för bidrag,

KFUM stödjer med bidrag barn- och ungdoms uppfostran till ett sunt liv. Med barn menas alla upp tom 18 års ålder. Bidrag kan även ges till opinionsbildning med samma syfte. I bidragsverksamheten ska iakttagande och en konsekvens analys av Barnkonventionen göras i samband med bidragssökandet. KFUM kan ge bidrag till fasta investeringar om det visar sig att barn är den huvudsakliga användaren, men bidrag lämnas helst till aktiviteter som direkt kan kopplas till en aktivitet med barn. Tävling kan vara ett intressant inslag i den barnverksamhet som det söks bidrag för, men då ska Riksidrottsförbundets stadgar för Barn och idrott följas. Men bidrag kan sökas till all verksamhet där barn deltar och idrott har inte företräde framför annan verksamhet för barn. KFUM ser gärna att sökande söker fler finansiärer eller deltar i finansieringen själv och ger ogärna bidrag till projekt där KFUM är den ende finansiären.

Bidrag får ske till enskilda personer men förutsätter då att barnet eller familjen saknar egna förutsättningar att betala åtminstone en viss del av kostnaderna. KFUM kan även ge en känd organisation bidrag utan att veta vem som är den slutliga mottagaren. KFUM tar gärna emot en efterföljande rapport på hur aktiviteten lyckades men detta är inget krav för bidrag.

Det är styrelsen som, efter föredragning av den styrelsemedlem som är ansvarig, fattar beslut. Vi strävar efter eniga beslut men kan fatta beslut med enkel majoritet om det krävs. Beslutet går inte att överklaga men nya ansökning kan göras med kompletterande information om sökande anser det skulle innebära annat beslut.

För det fall så många ansökningar inkommer att det årliga utrymmet för bidrag skulle riskera överstigas, ska disponibla medel fördelas lika på alla sökanden samt en sista datum för ansökan beslutas, eller som styrelsen beslutar det, prövning av ansökan flyttas till nästa verksamhetsår.

KFUM förutsätter att det som anges i ansökan är med sanningen överensstämmande och begär inte åter utgivna bidrag om inte sökande lämnat avsiktliga oriktiga uppgifter som är av väsentlig betydelse för beviljandet. Styrelsen kan däremot komma att kräva kompletterande uppgifter om styrelsen anser att det skulle kunna göra att bidrag kan lämnas. Det är den sökandes ansvar att all väsentlig information finns med i ansökan.

Skulle styrelsemedlem vara jävig att besluta om en ansökan så deltar medlemmen inte i beslutet. Det kan vara för att man deltar i sökande organisation, släktskap etc. Det är den enskilde styrelsemedlemmen som ansvarar för att jävet iakttages.