Om oss

KFUM Karlskrona bildades för omkring 100 är sedan. Verksamheten har bedrivits på olika platser i Karlskrona, Den egna fastigheten på Alamedan såldes för några år sedan och för köpesumman bildades en fond med utdelningsbara medel på drygt 6 Mkr. Utdelning kan ske efter ansökan, förslag eller styrelsens eget beslut. Verksamheten bedrivs från lokal på Drottninggatan 15, där vi har våra medlemsmöten.

STADGAR FÖR KFUK-KFUM I KARLSKRONA.

ANTAGNA VID ÅRSMÖTE DEN 28 MARS 1984,

KFUK i Karlskrona bildades 1890
KFUM i Karlskrona bildades 1889

(stadgarna är under revision)

§ 1) Anslutning

KFUK-KFUM i Karlskrona är ansluten till KFUK-KFUMs regionala förbund Skåne Blekinge samt till KFUK-KFUMs specialförbund som gäller för verksamhetsgrenarna i föreningen. Genom ovanstående anslutning är föreningen tillhörande KFUK-KFUMs riksförbund och därigenom också KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund.

§ 2) Målsättning

Föreningen har till uppgift att verka för rörelsens målsättning, som är:

 • a) att hjälpa människor till en personlig kristen tro,
 • b) att stimulera till personligt ansvarstagande i samhället,
 • c) att uppmuntra till församlingsgemenskap och verka för kristen enhet,
 • d) att arbeta för samverkan och gemenskap, baserad på övertygelsen om människors lika värde,
 • e) att verka för internationell solidaritet och rättvisa,
 • f) att verka för en miljö fri från missbruk av gifter samt inspirera till motion och friluftsliv,
 • g) att ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor.

§ 3) Medlemskap

Var och en som respekterar föreningens grundval och målsättning blir medlem från och med det år hon/han fyller 16 år och har erlagt sin medlemsavgift.

§ 4) Årsmöte

Mom 1.
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som består av föreningens röstberättigade medlemmar, Ordinarie årsmöte hålles varje år senast i mars månad. Extra årsmöte hålls, då styrelsen anser detta påkallat eller då minst 10 röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta.

Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och skall utsändas till alla röstberättigade medlemmar och specialavdelningar minst 14 dagar i förväg. Röstning med fullmakt må ej förekomma.

Vid extra årsmöte må beslut fattas endast i sådana ärenden, som upptagits på utsänd ärendelista.

Mom 2.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande, protokollsekreterare och två justeringsmän för årsmötet.
 2. Styrelsernas verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 3. Revisorernas berättelse.
 4. Frågan om ansvarsfrihet åt styrelsen för dess förvaltning under det närmast föregående kalenderåret.
 5. Val av föreningens ordförande för ett år.
 6. Val av 7 ledamöter av styrelsen för två år, varvid hänsyn skall tagas till föreningsmedlemmarnas fördelning i kön, åldersgrupper och verksamhetsformer.
 7. Val av 2 revisorer för ett år.
 8. Val av 1 revisorssuppleant för ett år.
 9. Beslut om medlemsavgift för nästkommande kalenderår.
 10. Ärenden framlagda av styrelsen.
 11. Till årsmötet ställda förslag, som av röstberättigad medlem eller specialavdelning inlämnats skriftligt till styrelsen minst tre veckor i förväg.
 12. Val av valkommitté, varvid hänsyn skall tagas till föreningsmedlemmarnas fördelning på kön, åldersgrupper och verksamhetsformer.

Val av ordförande och styrelseledamöter sker med slutna sedlar om ej annorlunda enhälligt beslutas. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid val sker dock lottdragning.

§ 5, Styrelsen

Mom 1.
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse utsedd av och ansvarig inför årsmötet. Styrelsen består av föreningens ordförande, som tillika är styrelsens ordförande, och ytterligare 7 ledamöter, Därjämte är föreningens anställde sekreterare, om sådan finne, självskriven ledamot av styrelsen,

Mom 2.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst 4 ggr, per år och är beslutmässig, då minst 5 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, som tillika är föreningens vice ordförande, samt sekreterare och kassaförvaltare.

Styrelsen äger inom sig utse verkställande utskott på minst 3 personer, vars befogenheter fastställs av styrelsen,

Styrelsen utser vederbörliga firmatecknare.

Mom 3.
Styrelsen åligger:

 • att leda föreningens verksamhet,
 • att förvalta föreningens egendom,
 • att vid behov anställa sekreterare och annan personal,
 • att uppta till behandling varje förslag, som av medlem eller specialavdelning inlämnats skriftligt till styrelsen,
 • att föra protokoll över sina sammanträden,
 • att varje år en månad före årsmötet tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper för det närmast föregående kalenderåret,
 • att till ordinarie årsmöte avge skriftliga berättelser över verksamheten och den ekonomiska förvaltningen under det närmast föregående kalenderåret,
 • att avge årlig rapport till regionen,

Föreningens räkenskaper förs av kassaförvaltaren och avslutas per kalenderår. Styrelsen äger rätt att för föreningens räkning förvärva, inteckna och avyttra fast egendom.

§ 6) Revisorer

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, som är utsedda av årsmötet. Revisorerna skall till ordinarie årsmöte avge dela en skriftlig berättelse över sin granskning av föreningens räkenskaper under det närmast föregående kalenderåret och dela förslag i frågan om ansvarsfrihet åt styrelsen. Berättelsen överlämnas till styrelsen före årsmötet.

§ 7) Valkommitté

Vid årsmötet utses en valkommitté, bestående av ordförande och ytterligare två ledamöter, Valkommittén förbereder nästkommande årsmötets val av styrelse och revisorer genom att begära förslag på kandidater, att informera dessa om kraven på ledarskap att för årsmötet presentera föreslagna kandidater samt att ge förord för så många ledamöter, som skall väljas.

§ 8) Specialavdelningar

Specialavdelningar, verksamhetsgrupper med speciell inriktning kan bildas inom föreningen eller anslutas till denna efter beslut av styrelsen som också godkänner erforderliga bestämmelser för avdelningarna.

Specialavdelning skall vara ansluten till motsvarande befintligt specialförbund eller verksamhetsorgan inom KFUK-KFUMs riksförbund. Medlemskap i specialavdelning innebär samtidigt medlemskap i föreningen.

Val av ordförande eller motsvarande skall godkännas av föreningens styrelse. Specialavdelningens revisor skall godkännas av föreningens styrelse. Årsberättelse samt revisions- och förvaltningsberättelsen tilllställes föreningsstyrelsen för kännedom. Beslut om ansvarsfrihet fattas av specialavdelningens årsmöte eller, om sådant saknas, av föreningens styrelse.

Då specialavdelning vill starta nytt nytt arbete, vända sig till myndigheter för att begära anslag, starta insamlingar, anordna lotteri, starta understödsförening eller i övrigt uppträda inför allmänheten i KFUK-KFUMs namn, skall detta ske i samråd med föreningens styrelse.

§ 9) Upplösning

Föreningen kan upplösas endast genom beslut med 3/4 majoritet av två på varandra med minst sex månaders mellanrum följande årsmöten, varav det ena ordinarie. Förslag om upplösning skall meddelas i kallelse till båda årsmötena och samtidigt i skrivelse till KFUK-KFUM regionen Skåne-Blekinge.

Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till KFUK-KFUM regionen Skåne-Blekinge att förvaltas till förmån för ny KFUK-KFIJM verksamhet i Karlskrona.

Skulle ingen ny förening, ansluten till KFUK-KFUM regionen Skåne-Blekinge bildas i Karlskrona inom tio år, äger dock KFUK-KFUM regionen Skåne-Blekinge att med full äganderätt förfoga över tillgångarna i fråga.

För föreningens uppgående i annan förening gäller samma bestämmelser som för upplösning.

§ 10) Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut med 2/3 majoritet av ordinarie årsmöte,

Ändring av stadgarna får inte ske så att de kommer att strida mot vad som anges i paragraf 2.