KFUMS VÄRDEGRUND (UR KFUM SVERIGES HEMSIDA)

Inom KFUM ser vi till hela människan. Vi tror att den enskilda individen har behov av att utvecklas kroppsligt, själsligt och andligt för att bli hel som människa.

  • Det kroppsliga står för människans behov av en sund kropp. Med en hälsosam livsstil, fri från droger, ökar förutsättningarna för ett gott liv. KFUK-KFUMs verksamheter ska bidra till drogfria miljöer där fysiska aktiviteter uppmuntras.
  • Det själsliga symboliserar människans behov av att bredda och utöka sina kunskaper och färdigheter, stärka självförtroendet och viljan att använda sina förmågor till att nå sina mål. KFUK-KFUMs verksamheter ska uppmuntra och stimulera sökandet efter kunskap, till egna initiativ och till att ta ansvar.
  • Det andliga står för människans behov av att hantera existentiella frågor. KFUK-KFUM ska genom sin verksamhet tillhandahålla miljöer och utforma aktiviteter, där individen inbjuds till och känner sig trygg att utforska existentiella frågor som tro, moral och etik.
    Denna treenighet symboliseras av den röda triangel som också är symbolen för vår rörelse.

KRISTLIGHETEN

Att i handling visa på förlåtelse och människokärlek är grunden för KFUM. Förlåtelsen, att alltid bjuda på en chans till, och Kärleksbudskapet, att älska sin nästa som sig själv, genomsyrar vår verksamhet och gör att alla möts med respekt, empati och möjlighet till försoning med sig själv och andra. Kristlighet beskriver ett sätt att i handling möta människor, utan att döma eller fördöma. Det betyder att alla människor är välkomna i vår verksamhet oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har. Alla ska bli sedda och respekterade.
Kristligheten innebär för KFUM att vi i vår verksamhet vill ge utrymme för ung människor att föra samtal om sin livssituation och existentiella frågor. Vi ser kristligheten som en grund för dialog och samarbete med människor med annan livsåskådning.

MÄNNISKORS LIKA VÄRDE

Principen om alla människors lika värde är grundläggande inom KFUK-KFUM. Vi eftersträvar att principen om alla människors lika värde får större genomslagskraft i praktiken i vårt samhälle och i resten av världen. KFUK-KFUM verkar för internationell solidaritet och rättvisa. Vi vill förändra ojämlika strukturer och värna om oprivilegierade grupper både i vårt land och i andra länder. Detta visar sig genom tydliga ställningstaganden av oss som organisation och av enskilda medlemmar, till förmån för i samhället orättfärdigt behandlade grupper och enskilda individer.

GENOM ANSVAR

Alla individer har en potential att utvecklas och växa som människor. Vi vill genom våra aktiviteter bidra till att ge unga människor ökad kunskap och ökat ansvar så de kan växa och utvecklas till ansvarstagande och självständiga individer. KFUM erbjuder unga människor möjligheter till utbildning och övning i ledarskap och personlig utveckling.

AKTUELLA BEHOV

Vi vill tillfredsställa unga människors aktuella behov genom att erbjuda en bredd av aktiviteter där var och en kan finna något som tilltalar just henne eller honom. KFUM Karlskrona bedriver ingen egen ungdomsverksamhet utan skapar genom sin bidragsverksamhet möjligheter för andra att skapa ungdomsaktiviteter.